REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży

prowadzonej przez Via Stella-collection for woman Urszula Miziuła z siedzibą wGrudziądzu za

pośrednictwem sklepu internetowego www.viastella.pl) (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”)

oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Via Stella Urszula Miziuła usług nieodpłatnych

drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem

dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi

przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza firmę, z którą współpracuje Sprzedawca w

zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych

przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu

zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i

przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może

być Umowa sprzedaży.

6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony

na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy

świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą

we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej

związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

10. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w

Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu

Internetowego.

11. Sprzedawca - oznacza:

a) Urszula Miziuła prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Via Stella-
collection for woman Urszula Miziuła z siedzibą w Grudziądzu 86-300 ul........ NIP: 876-153-98-57,

REGON: 340688480, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

prowadzonej przez Ministra Rozwoju,będącej jednocześnie właścicielem sklepu internetowego.

12. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi

Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.viastella.pl

13. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za

pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

14. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub

Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający

dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i

które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

15. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na

zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie,

prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej

Sklepu, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w

celach prezentacji Towarów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować

wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na

piśmie.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było

możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek

internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to

przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34

lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki

typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona

Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości

ekranu.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania

przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku

twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne

działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie

niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w

urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego

urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak

spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem

Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za

pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego

konta poczty elektronicznej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym

oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług

nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi

obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z

usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i

modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować

właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności

powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie

Hasła.

7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu

Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes

Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej

Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie

Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny

udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz

rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej

się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość

zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w

formularzu.

5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na

przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie

odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie

informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub

przewidywanych odbiorcach tych danych.

6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w

celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie

drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta,

poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać

przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje

niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu

rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o

świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje

możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty

Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert

zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem

Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,

kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do

zamówienia następuje przez wybór polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem

prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i

wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez

wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu

przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do

Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o

wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową

sprzedaży.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty

zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres

poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na

podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu

oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta

Umowa sprzedaży.

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki,

przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na

wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze

stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych

kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których

Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku

realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę

potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy

Sprzedawcy);

b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl,

obsługiwany przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja

zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia

przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu przelewy24.pl o

dokonaniu płatności przez Klienta);

c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym

przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę

potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie

Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w

wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym

mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie

płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na

dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu,

Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu

na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o

odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy

sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie

Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej

Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.

5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy

na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty

elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób

przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki

Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem,

podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo

lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie

obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez

Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając

ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i

prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub

prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży,

chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar

wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub

naprawiany przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany

Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez

Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany

Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób

wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze

sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się

wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod

uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w

rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli

doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez

Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do

zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany

ponosi Sprzedawca.

3. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży,

Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację,

ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży

zgłoszonej przez Klienta.

5. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług

nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być

złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres viastelka52@wp.pl. W zgłoszeniu

reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz

nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w

terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili

objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy

oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na

adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie

można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie

Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy

wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy

oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej

pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi

otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za

niezawartą.

4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od

dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić

koszt Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności

otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez

Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak

nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania

terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie

koszty wysyłki i zwrotu Towaru.

9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie

odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie

Internetowej Sklepu.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru

będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu przelewu bankowego chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób

zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi

nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;

b) Newsletter;

c) Poleć znajomemu;

d) Prowadzenie Konta Klienta.

2. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24

godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu

oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje

Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza

umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w

każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres

poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez

Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza

rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty

elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą

zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w

formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty

elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach

lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich

Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności:

informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o

możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez

wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości

elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji

odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

10. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez

Sprzedawcę Klientom wysłanie przez tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej

dotyczącej wybranego przez nich Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar

mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Poleć znajomemu" wypełnia

formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić

wybrany Towar. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie

wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystanie z

przedmiotowej usługi.

11. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej

chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta.

12. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji

na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego

panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych,

które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii

zamówień już zrealizowanych.

13. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta

Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez

Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

14. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i

usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych

Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy

zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami

bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony

Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i

usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii

stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca

zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą

elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy

dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach

świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności

określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień,

świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w

Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody

wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez

Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym

jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia

Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta,

w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do

ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych

przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z

prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może

odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec

Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest

niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich

starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez

osoby nieupoważnione.

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie

niezbędnym do realizacji Dostawy.

9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl,

jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce

DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w

Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000306513.

§ 11 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie

usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania

praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu

dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z

oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną

poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej

podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w

granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie,

zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony

będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich

sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z

mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i

udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem

może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,

dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie

nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu

składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od

dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni

przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości

przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W

razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie

Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11 Regulaminu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem...